Warunki Korzystania

Polityka Prywatności

Respektujemy i chronimy prywatność naszych użytkowników i niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jakie informacje są zbierane w momencie korzystania przez użytkowników z naszych "Usług", a także w jaki sposób informacje te są zbierane, użytkowane i współdzielone.

"Usługi" oznaczają każdą usługę, produkt, treść, technologię lub funkcjonalność, wszystkie powiązane strony internetowe, API oraz aplikacje, które Ci oferujemy.

Używając naszych Usług, zgadzasz się na zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie, ujawnianie, użytkowanie i współdzielenie informacji niepersonalnych, jak również personalnych w ramach niniejszej Polityki Prywatności. Akceptujesz również to, iż wyłącznie Ty jesteś odpowiedzialny za personalne informacje, które współdzielisz poprzez nasze Usługi.

1. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych Usług. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, dodanie treści, zadanie pytania, kontakt z serwisem.

Dane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie

Do realizacji niektórych usług, w tym rejestracji w serwisie, czy też komunikacji z innymi użytkownikami, niezbędne jest podanie adresu email, imienia i nazwiska, numeru telefonu.

Jeżeli zalogujesz się z wykorzystaniem konta Facebook, gromadzimy imię i nazwisko, adres email oraz numer identyfikacyjny (Facebook ID). W sytuacji, gry w ramach ustawień prywatności aplikacji Facebook udzielisz pozwolenia, możemy pozyskać również informacje na temat Twojej płci, wieku czy inne dane, które zgodzisz się nam udostępnić. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

W przypadku korzystania z płatnych usług, niezbędne może być podanie danych karty kredytowej.

Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.

Dane, które gromadzimy automatycznie kiedy korzystasz z naszych Usług.

Podczas korzystania z naszych Usług, gromadzimy szczegóły techniczne takiej jak adres IP, numer portu, dane dotyczące logowania. W zależności od ustawień prywatności Twojego urządzenia, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji.

Ponadto możemy gromadzić dane o urządzeniu, takie jak rodzaj i wersja przeglądarki, systemu operacyjnego czy unikalne identyfikatory.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, w celu realizacji Usług, korzystamy z plików cookies, local storage czy innych podobnych technologii.

Zbieramy także informacje dotyczące Twojej aktywności podczas korzystania z naszych Usług, a wśród nich datę wizyty, adres IP inumer portu, Twoje interakcje z reklamami, a także informacje o stronach z których do nas trafiłeś.

Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych osób trzecich takich jak inni użytkownicy naszych Usług (np. informacje dotyczące potencjalnych oszustw), dostawców usług analitycznych takich jak np. firma Google, a także ze źródeł publicznych.

2. Administrator danych osobowych

Głównym administratorem Twoich danych osobowych w zakresie świadczenia naszych Usług jest firma Raynetic LLC ("Operator", "my", "nas", "nasz", "nasze" lub "nasza") mająca siedzibę w 17 Zurab Kvlividze, 0102 Tbilisi, Georgia. (zwana dalej "Administrator", "my", "nas", "nasze").

Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych osobowych w ramach poszczególnych Usług mogą być również inne podmioty, w tym spółki powiązane oraz nasi Zaufani Partnerzy, których listę znajdziesz w dalszej części.

3. Cel przetwarzania danych

Najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umowy. Pamiętaj, iż korzystając z naszych usług zawierasz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora tylko wtedy, gdy jest to zgodnie z przepisami prawa.

a.) Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu zawarcia lub wykonania zawartej umowy, w szczególności w celu:
 • świadczenia i monitorowania Usług
 • dokonywania płatności za niektóre Usługi
 • kontaktu z Tobą odnośnie usług, które my lub nasi partnerzy oferują, obsługi zgłoszeń, przyjmowania sugestii, reklamacji oraz rozwiązywania problemów technicznych
 • poprawienia wygody korzystania z naszych Usług oraz ich ulepszania, monitorowania oraz spersonalizowania
 • rozwijania oraz testowania nowych produktów oraz usług
 • prowadzenia działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych Usług lub usług, bądź towarów osób trzecich, a także przesyłania powiadomień oraz innych wiadomości do użytkowników
 • dopasowywania reklam oraz treści zgodnie z zainteresowaniami oraz lokalizacją użytkownika
 • zapobiegania, wykrywania oraz badania aktywności, które mogą nie być zgodne z prawem lub prowadzić do złamania Warunków użytkowania

b.) Dane osobowe są też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym celów podatkowych i rachunkowych.

c.) Przetwarzamy, także dane osobowe w celu:
 • zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych Usług
 • zapobieganiu nadużyciom, przeciwdziałaniu oszustwom i łamaniu Warunków Korzystania z Usług
 • archiwizacji danych

4. Twoje prawa

Każdy użytkownik ma prawo do:

a.) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które przetwarzamy.

b.) poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.

c.) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, w następujących przypadkach

 • gdy osoba, której dane dotyczą, chce abyśmy sprawdzili prawidłowość danych
 • gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem
 • gdy nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania takich danych osobowych

d.) usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia żądanie usunięcia danych osobowych, jeżeli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące prawo do sprzeciwu wobez przetwarzania, jeżeli zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do usunięcia takich danych lub przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

W niektórych przypadkach jednakże, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania.

e.) sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów marketingu bezpośredniego lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby. W niektórych przypadkach posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. przeciwdziałanie oszustwom lub konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Usług). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

f.) przenoszenia danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące. Ma także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

g.) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)

h.) wniesienia skargi

Osoba ma również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. W polskich warunkach, w sprawach lokalnych związanych z ochroną danych osobowych,będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.

Czas realizacji

Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Ze względu na ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku rozpoznanie, w pewnych przypadkach, może zająć nam dłużej niż miesiąc.

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna, jednakże możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeżeli Twoje żądanie jest nieuzasadnione lub nadmierne. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

5. Przekazywanie danych osobowych

Tak jak inne firmy, w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług, pewnych funkcjonalności mediów społecznościowych, przetwarzania płatności, dostarczania reklam i udostępniania użytkownikom innych funkcji, współpracujemy z partnerami oraz korzystamy z usług i produktów podmiotów trzecich. W rezultacie, w określonych sytuacjach, może zachodzić potrzeba współdzielenia z naszymi partnerami lub innymi podmiotami trzecimi niektórych informacji dotyczących Ciebie. Dodatkowo w pewnych sytuacjach możemy przekazać pewne dane uprawnionym organom Państwowym w rezultacie prowadzonego postępowania dotyczącego działań niezgodnych z prawem, naruszających prawo, Warunki Użytkowania lub działań na szkodę innych osób oraz podmiotów.

Do realizacji celów Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

a.) Zaufani Partnerzy

Zaufani Partnerzy to podmioty współpracujące z operatorem serwisu, w tym reklamodawcy, partnerzy świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji.

Z uwagi na brak bezpośredniej relacji z niektórymi Zaufanymi Partnerami, z przyczyn obiektywnych, nie jesteśmy w stanie podać tutaj ich nazw, jednakże jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej możesz zawsze skontaktować się z nami.

Nasi zaufani partnerzy to m.in.: Google, Facebook, Netsprint S.A.

b.) Spółki powiązane

Możemy także udostępniać dane spółkom powiązanym, w tym spółkom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"), które pomagają nam świadczyć usługi związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

c.) Organy publiczne, organy nadzorcze i inne

Dane osobowe mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze).

d.) Informacje dostępne publicznie

Użytkownik, na własną odpowiedzialność poprzez nasze Usługi może udostępnić swoje dane osobowe innym użytkownikom np. w celu realizacji zamówienia.

6. Miejsce i okres przetwarzania danych osobowych

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.

Dane, które gromadzimy na Twój temat mogą być przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie EOG, jak i poza nim. Każdy przypadek udostępnienia danych osobowych podmiotom zlokalizowanym poza obszarem EOG, odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne lub jest przedmiotem umowy przekazania danych, która jasno określa obowiązki stron oraz zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Przetwarzamy dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy. Jednakże w niektórych uzasadnionych przypadkach dane takie mogą być przechowywane przez dłuższy okres, dotyczy to szczególnie sytuacji, w których wymagane jest wypełnienie obowiązków prawnych, związane z uwarunkowaniami technicznymi lub spełnienie innych zobowiązań Administratora.

7. Podstawa prawna na jakiej przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe tylko wówczas, gdy mamy ku temu podstawę prawną.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Najczęściej wykorzystujemy Twoje dane osobowe, gdy

a.) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, jaką zawarłeś z nami pośrednio lub bezpośrednio,
b.) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
c.) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Możemy również przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

d.) marketingowym, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty związanej z Twoimi preferencjami w zakresie naszych usług, w przypadku, gdy udzieliłeś nam na to dobrowolnej zgody; podstawą prawną przetwarzania jest więc Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
e.) podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy zawartej z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Możemy prosić Cię o udzielenie wyraźnej zgody, gdy wymagają tego od nas obowiązujące przepisy.

W niektórych krajach mogą obowiązywać dodatkowe podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych.Są zależne od obowiązującego prawa oraz oferowanychCiproduktów i usług.

8. Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw skontaktuj się z nami korzystając ze specjalnego formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie kontaktowej.

Aktualizacja Polityki Prywatności

Nasza Polityka Prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianie. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie. W związku z tym, w zakresie Twoich obowiązków jest śledzenie wszelkich zmian i zapoznanie się z nimi. O zmianach poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem, chyba że są one wprowadzane z powodów prawnych lub administracyjnych. Prosimy pamiętać, iż ta Polityka Prywatności nie odnosi się do podmiotów trzecich, z którymi możemy współpracować, dlatego powinieneś zawsze zapoznać się z polityką prywatności tych podmiotów zanim rozpoczniesz korzystanie z ich usług.

Ciasteczka, pamięć lokalna oraz pixel tags.

Używamy ciasteczek oraz innych podobnych technologii takich jak, pamięć lokalna czy pixel tags w celu zapewnienia najlepszej jakości usług.

Ciasteczka to małe tekstowe pliki, które zapisywane są na Twoim komputerze poprzez strony internetowe które odwiedzasz. Są szeroko stosowane by zapewnić lub usprawnić działanie stron internetowych. Używamy ich między innymi do badania wydajności naszych Usług, w celu umożliwienia użytkownikom logowania do konta lub zapisywania preferencji użytkownika.

Pixel tags to małe porcje kodu, na stronie, aplikacji, lub w powiadomieniu email. Jak wiele innych firm, możemy ich używać do potwierdzenia czy użytkownik wszedł w interakcję z określonymi treściami oraz by poprawić i zmierzyć wydajność naszych Usług.

Pamięć lokalna to standardowa technologia, pozwalająca stronie lub aplikacji na zapisanie danych lokalnie na komputerze użytkownika i tak jak inne technologie pozwala nam na poprawienie Usług oraz sprawienie by działały szybciej i bardziej niezawodnie.

Usługi zapewniane przez podmioty trzecie.

W celu wzbogacenia Usług i funkcjonalności , zaimplementowaliśmy społecznościowe przyciski, pluginy, widżety, oprogramowanie typu analytics oraz skryptu od podmiotów trzecich takich jak Facebook, Twitter, Google. Usługi z taką funkcjonalnością mogą używać ciasteczek tych podmiotów (tzw. third-party cookies), nad którymi nie mamy kontroli. W związku z tym powinieneś zawsze sprawdzić odpowiednią usługę podmiotu trzeciego by dowiedzieć się więcej na temat tego jak działają te ciasteczka.

Wyłączenie obsługi.

Możesz zawsze wyłączyć obsługę ciasteczek w Twojej przeglądarce, włącznie z obsługą ciasteczek podmiotów trzecich, a także wyczyścić lokalną pamięć. Jednakże uwzględnij to, iż pewne funkcje naszych Usług, takie jak autentykacja czy pamiętanie Twoich preferencji mogą w takim przypadku nie działać prawidłowo.Jeżeli masz jakieś pytania na temat Warunków lub Polityki Prywatności, możesz przesłać do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie kontakt.


 Ogłoszenia Premium